Ερευνητικό πρόγραμμα SNAC

School Networks Alert Citizens protection project (SNAC)

Στόχοι Προγράμματος

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα School Networks Alert Citizens protection project (SNAC) χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. Το πρόγραμμα SNAC (http://snac-project.ea.gr/), αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Schools Study Earthquakes (SSE) στο οποίο συμμετείχαν σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2015 μέχρι και το 2017. Στο νέο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία) και στόχος είναι o μετασχηματισμός των σχολείων σε φορείς καινοτομίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την κοινότητά τους για θέματα σεισμικής δραστηριότητας και πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: -η προώθηση παιδαγωγικών πρακτικών στη βάση της προσέγγισης της διερώτησης, μέσα από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα, - η ανάπτυξη και η προώθηση δραστηριοτήτων STEM, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές χρησιμοποιούν επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους και επικοινωνούν τα αποτελέσματά τους στο ευρύτερο κοινό, - η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον ρόλο, την ευθύνη και τις στάσεις τους ως μελλοντικοί επιστήμονες και κυρίως πολίτες, - η ενδυνάμωση του τεχνολογικού εγγραματισμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών, - η ανάδειξη πτυχών πολιτικής προστασίας, ενεργούς πολιτότητας και συνεργασίας, - η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την εύκολη πρόσβαση σε σεισμολογικά δεδομένα που καταγράφονται από τα σχολεία που ανήκουν στο σεισμολογικό δίκτυο του προγράμματος σε όλη την Ευρώπη.

Βασικές Δράσεις Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 100 σχολείων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (20 σχολεία ανά χώρα). Το σχολικό δίκτυο θα συνδέεται με τοπικούς φορείς, ερευνητές και ειδικούς, καθώς και άλλα σχολεία στην περιοχή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των γνωστικών αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών και μαθητές 12-18 χρονών. Τα σχολεία θα εξοπλιστούν με εκπαιδευτικούς σεισμογράφους (π.χ. TC1 seismometer, RaspberryShake) και τα σεισμικά δεδομένα θα είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους σε διαδικτυακή πλατφόρμα (https://snac.gein.noa.gr/project-network/).