Εγγραφέντες Μαθητές 2018-2019

Αριθμητική Κατάσταση κατά Τμήμα 2018 -2019

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

                             

ΤΜΗΜΑ Α Κ ΣΥΝΟΛΟ
Α11 0 16 16
Α21 8 7 15
Α22 7 7 14
Α31 8 8 16
Α32 7 10 17
Α41 14 8 22
Α - Μον. Ειδικής Αγωγής 1 1 2
Α Σύνολο 45 57 102
Β11 3 5 8
Β31 11 8 19
Β32 7 12 19
Β33 8 9 17
Β41 5 9 14
Β42 5 6 11
Β51 10 6 16
Β52 9 5 14
Β61 3 6 9
Β - Μον. Ειδικής Αγωγής 1 0 1
Β Σύνολο 62 66 128
Γ11 2 19 21
Γ31 7 9 16
Γ32 7 8 15
Γ41 7 5 12
Γ42 6 7 13
Γ51 5 13 18
Γ52 6 11 17
Γ61 3 13 16
Γ - Μον. Ειδικής Αγωγής 4 2 6
Γ Σύνολο 47 87 134
Γενικό Σύνολο Εγγραφέντων 364