Εγγραφέντες Μαθητές 2016-2017

Αριθμητική Κατάσταση κατά Τμήμα

 ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

                             

ΤΜΗΜΑ Α Κ ΣΥΝΟΛΟ
Α1.1 2 21 23
Α2.1 7 10 17
Α2.2 7 7 14
Α3.1 8 8 16
Α3.2 7 7 14
Α4.1 5 18 23
Α4.2 6 17 23
Α-Μονάδα 1 1 2
7 43 89 132
Β1 5 11 16
Β2 12 12 24
Β3 9 14 23
Β4 11 13 24
Β5 13 3 16
Β6 6 9 15
Β7 5 9 24
Β8 2 10 12
Β-Μονάδα 1 2 3
8 64 83 147
Γ1 5 17 22
Γ2 3 13 16
Γ3 4 13 17
Γ4 12 6 18
Γ5 6 17 23
Γ6 4 13 17
Γ7 9 10 19
Γ-Μονάδα 2 2 4
7 45 91 136
Γενικό Σύνολο Εγγραφέντων 415