Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2018 - 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Πισκόπου Μιχάλης  Γ32
Αντιπρόεδρος Λοής Μιχάλης Γ11
Γραμματέας Στεφάνου Ραφαήλ Γ32
Ταμίας Κωνσταντίνου Νικόλας Β52
Σύμβουλος Γεννάρης Αλέξανδρος A31
Σύμβουλος Κυριάκου Αναστασία Α32
Σύμβουλος Μασσού Ανδρέας B11

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Πισκόπου Μιχάλης Γ32
2. Κωνσταντίνου Νικόλας B52
3. Γεννάρης Αλέξανδρος A31

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Πισκόπου Μιχάλης Γ32

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ Λοής Μιχάλης Γ11
Μασσού Ανδρέας Β11
Κυριάκου Αναστασία Α32
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Στεφάνου Ραφαήλ Γ32
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52
Γεννάρης Αλέξανδρος Α31
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Πισκόπου Μιχάλης Γ32
Στεφάνου Ραφαήλ Γ32
Λοής Μιχάλης Γ11
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριάκου Αναστασία Α32
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μασσού Ανδρέας Β11
Λοής Μιχάλης Γ11

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ /
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ

Πισκόπου Μιχάλης Γ32
Λοής Μιχάλης Γ11
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ
Μασσού Ανδρέας Β11
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52

ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μασσού Ανδρέας Β11
Κυριάκου Αναστασία Α32
Γεννάρης Αλέξανδρος Α31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Πισκόπου Μιχάλης Γ32
Στεφάνου Ραφαήλ Γ32
ΠΟΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΣ
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52
Γεννάρης Αλέξανδρος Α31
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πισκόπου Μιχάλης Γ32
Κωνσταντίνου Νικόλας Β52

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  Ε.Σ.Ε.Μ   ΛΕΜΕΣΟΥ
1. Πισκόπου Μιχάλης Γ32
2. Λοής Μιχάλης Γ11

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1. Μασσού Ανδρέας Β11
2. Γεννάρης Αλέξανδρος Α31