Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016 - 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Ορθοδόξου Αντώνης Δημήτρη Γ6
Αντιπρόεδρος Γεωργίου Βασίλης Γεωργίου Β1
Γραμματέας Κοντολαίμης Σάββας Γιώργου Β3
Ταμίας Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Α22
Σύμβουλος Ορφανού Στυλιανός Φοίβου Γ4
Σύμβουλος Κωνσταντίνου Άντρεα Δημήτρη Γ6
Σύμβουλος Χαραλάμπους Ανδρέας Χαράλαμπου Α21

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1. Ηρακλή Φώφη Μάριου Α41
2. Γιαννακού Παντελής Στέλιου Β5
3. Ιωάννου Δημήτρης Γιαννάκη                 Γ7

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Ορφανού Στυλιανός Φοίβου Γ4
2. Κοντολαίμης Σάββας Γιώργου Β3
3. Χαραλάμπους Ανδρέας Χαράλαμπου Α21

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Γεωργίου Βασίλης Γεωργίου      Β1

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ Κωνσταντίνου Άντρεα Δημήτρη Γ6
Γεωργίου Βασίλης Γεωργίου Β1
Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Α22
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ορθοδόξου Αντώνης Δημήτρη Γ6
Χαραλάμπους Ανδρέας Χαράλαμπου Α21
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Α22
Κωνσταντίνου Άντρεα Δημήτρη Γ6
Ορθοδόξου Αντώνης Λοΐζου Γ6
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ορθοδόξου Αντώνης Λοΐζου Γ6
Ορφανού Στυλιανός Φοίβου Γ4
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Γεωργίου Βασίλης Γεωργίου Β1
Κοντολαίμης Σάββας Γιώργου Β3

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  Ε.Σ.Ε.Μ   ΛΕΜΕΣΟΥ
1. Ορθοδόξου Αντώνης Δημήτρη Γ6
2. Χαραλάμπους Ανδρέας Χαράλαμπου Α21

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1. Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Α22
3. Χαραλάμπους Ανδρέας Χαράλαμπου Α21