ΔΙΚΤΥΑ CISCO Β’ και Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στo σχολείο μας προσφέρεται το μάθημα κατεύθυνσης ΔΙΚΤΥΑ - CISCO για τη Β και Γ Λυκείου. Το Λύκειο Πολεμιδιών είναι εγκεκριμένη Ακαδημία CISCO από το Υπουργείο Παιδείας.

Γενική Περιγραφή

H ακαδημία δικτύων Cisco (Cisco Networking Academy) αποτελεί ένα παγκόσμιο καινοτόμο εκπαιδευτικό μάθημα/πρόγραμμα που διδάσκεται με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, υλικό, λογισμικό και εργαστηριακό εξοπλισμό σε περισσότερες από 10.000 ακαδημίες σε 170 χώρες σε 1.000.000 μαθητές-σπουδαστές ετησίως.
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση. Ξεκινά από βασικές έννοιες δρομολόγησης (routing) και μεταγωγής (switching) και καταλήγει σε υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Ακόμα περιλαμβάνει εισαγωγή σε τεχνολογίες ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ρύθμιση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων,  πρωτόκολλα και θέματα ασφάλειας δικτύων.
Το μάθημα γίνεται στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη χρήση της αντίστοιχης αγγλικής ορολογίας. Η ύλη και οι εξετάσεις είναι στα αγγλικά, υπό μορφή ερωτήσεων/πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης, με χρήση τεχνικών που προάγουν την κριτική σκέψη κι όχι την κενή αποστήθιση. Το μάθημα στηρίζεται στη χρήση του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με εκτενή πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλα εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονης τεχνολογίας δικτυακό εξοπλισμό, καθώς και στη χρήση εξελιγμένου λογισμικό προσομοίωσης, του Cisco Packet Tracer. Να σημειωθεί ότι, χρησιμοποιείται ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάθησης (learning management system LMS), το οποίο είναι ιδανικό για τη διαχείριση, την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (e-learning). Επιπροσθέτως, το μάθημα ανανεώνεται και προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή και εξέλιξη που προκύπτει στον τομέα των δικτύων.

Γενικός σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να υλοποιούν οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
• σχεδιάζουν
• οργανώνουν
• εγκαθιστούν
• λειτουργούν
• αξιολογούν
• συντηρούν
δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Διδακτικά βιβλία και βασικές ενότητες

Το μάθημα/πρόγραμμα διδάσκεται με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.netacad.com και περιλαμβάνουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο  όσο και την πρακτική εξάσκηση μέσω παραδειγμάτων, διαδραστικών εφαρμογών και ασκήσεων.
Οι βασικές ενότητες του προγράμματος CCNA Routing and Switching είναι:

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

INTRODUCTION TO NETWORKS v7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Έκδοση 7 

1. Networking Today

2. Basic Switch and End Device Configuration

3. Protocols and Models

4. Physical Layer

5. Number Systems

6. Data Link Layer

7. Ethernet Switching

8. Network Layer

9. Address Resolution

10. Basic Router Configuration

11. IPv4 Addressing

12. IPv6 Addressing

13. ICMP

14. Transport Layer

15. Application Layer

16. Network Security Fundamentals

17. Build a Small Network

1. Πρόσφατες Τεχνολογίες Δικτύωσης

2. Βασική Ρύθμιση Διαμετακομιστή και Συσκευών Τερματισμού

3. Πρωτόκολλα και Μοντέλα

4. Φυσιολογικό Επίπεδο Δικτύωσης

5. Συστήματα Αρίθμησης

6. Επίπεδο Δικτύωσης Σύνδεσης Δεδομένων

7. Διαμετακόμιση με Προτύπο Δικτύωσης

8. Επίπεδο Δικτύου

9. Ανάλυση Διεύθυνσης

10. Βασική Ρύθμιση Δρομολογητή

11.  Διεύθυνση σύμφωνα με το πρωτόκολλο IPv4

12. Διεύθυνση σύμφωνα με το πρωτόκολλο IPv6

13. Πρωτόκολλο ICMP

14. Επίπεδο Δικτύωσης Μεταφοράς Δεδομένων

15. Επίπεδο Δικτύωσης  Εφαρμογών

16. Βασικά Θέματα Ασφάλειας Δικτύου

17. Δημιουργία ενός Μικρού Δικτύου

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 

Διαμετακόμιση, Δρομολόγηση και Βασικές Αρχές Ασύρματης Δικτύωσης Έκδοση 7

1 - Basic Device Configuration

2 - Switching Concepts

3 - VLANs

4 - Inter-VLAN Routing

5 - STP Concepts

6 - EtherChannel

7 - DHCPv4

8 - SLAAC and DHCPv6

 CCNA3 Chapter4 - ACL Concepts

 CCNA3 Chapter5 - ACLs for IPv4 Configuration

9 - FHRP Concepts

10 - LAN Security Concepts

11 - Switch Security Configuration

12 - WLAN Concepts

13 - WLAN Configuration

14 - Routing Concepts

15 - IP Static Routing

16 - Troubleshoot Static and Default Routes

 CCNA3 Chapter1 Single-Area OSPFv2 Concepts

 CCNA3 Chapter2 - Single-Area OSPFv2 Configuration

1 - Βασική Ρύθμιση Συσκευής

2 - Αρχές Διαμετακόμισης

3 - Εικονικά Δίκτυα Τοπικής Περιοχής

4 - Ενδο-Δρομολόγηση στα Εικονικά Δίκτυα Τοπικής Περιοχής

5 - Αρχές Δρομολόγησης Πρωτοκόλλου STP

6 - Κανάλι Δικτύωσης

7 - Πρωτόκολλο DHCP v4

8 - Πρωτόκολλα SLAAC και DHCP v6

CCNA3 Chapter4 - Αρχές Καταλόγων Ελέγχου Πρόσβασης

CCNA3 Chapter5 - Αρχές Καταλόγων Ελέγχου Πρόσβασης Ρυθμίσεων για IPv4

9 - Αρχές Πρωτοκόλλου FHRP

10 - Αρχές Ασφάλειας Δικτύων Τοπικής Περιοχής

11 - Ρύμθιση Ασφάλειας Διαμετακομιστή

12 - Αρχές Ασύρματων Δικτύων Τοπικής Περιοχής

13 - Ρύθμιση Ασύρματων Δικτύων Τοπικής Περιοχής

14 - Αρχές Δρομολόγησης

15 - Δρομολόγηση με Στατική Διεύθυνση Δικτύου

16 - Αντιμετώπιση Προβλημάτων Στατικών και Προεπιλεγμένων Διαδρομών